Historia oddziału

 

 

                            HISTORIA STOWARZYSZENIA ODDZIAŁ W TARNOWIE

Oddział w Tarnowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Tarnowie (OSPSBiHP).

              Celem poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy na terenie dawnego województwa tarnowskiego , powstała idea utworzenia  organizacji która by  zrzeszała  pracowników służb y bhp z terenu województwa.  Na początku roku 1993  pan  Stanisław Kwaśny  podjął się niełatwego  zadania  utworzenia Oddziału  OSPSBiHP w Tarnowie.  Z udziałem Kierownika Biura Terenowego Państwowej Inspekcji Pracy pana Tadeusza Śliwy oraz  pracowników  służby bhp kluczowych zakładów pracy województwa: Zakładów Azotowych  w Tarnowie i Firmy Oponiarskiej w Dębicy  , odbyło się w dniu 16 czerwca 1993 r.  pierwsze   spotkanie grupy inicjatywnej , która za cel postawiła sobie  utworzenie i zarejestrowanie Oddziału Stowarzyszenia .  W pierwszym spotkaniu grupy inicjatywnej  uczestniczyło  22 pracowników służby bhp, na którym wyłoniono Zespół  do przygotowania zebrania wyborczego Oddziału Stowarzyszenia w Tarnowie.  Spotkanie  odbyło się z udziałem  dziennikarzy „Gazety Wyborczej” i „Tarnowskich Azotów” . Pierwsze Wybory  Oddziału Stowarzyszenia w Tarnowie odbyły się  dniu 30.06.1993r.   w wyniku  których  Prezesem został wybrany pan Józef Skawina. W dniu 03.02.1998 roku Oddział uzyskał wpis do ewidencji placówek niepublicznych kształcenia ustawicznego na  prowadzenia szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast  dniu 3 grudnia 1999 r. Oddział został wpisany przez  Sąd Okręgowy w Tarnowie  Wydział I-Cywilny  do Rejestru  Stowarzyszeń w Dziale A.Ns Rej.St 13/99  O /w Tarnowie i uzyskał osobowość prawną.                                                                 

W kolejnymi  Prezesami Oddziału wybrani zostali :    

  • Pan Leszek Szczepanik  - pełnił funkcję przez dwie kadencje od: 22.10.1997 r. do 08.09.2005 r. 
  • Pan Józef Kupiec  - pełnił funkcje od  09.09.2005 r.
  • Pan Stanisław Ciołek-pełnił funkcje  przez dwie kadencje od 18.09.2009r do 19.01.2018 r. 

 

Obecnie Prezesem zarządu jest pan,  Ryszard Wolnik, V-ice Prezesem Stanisław Ciołek Skarbnik pan Stanisław Kwaśny, Sekretarz pan Sławomir Ptak i Członek Piotr Łabno . 

Obecnie Oddział   liczy 30 członków.                                    

W ramach Oddziału działa:

  • Sąd koleżeński
  • Komisja Rewizyjna 

Zarząd dla swoich członków organizuje spotkania szkoleniowe dotyczące : oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy , substancji chemicznych, pomiarów  czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy, zagrożeń biologicznych, środków ochrony indywidualnej, udzielanie pierwszej pomocy  itp.  

Oddział prowadzi różnego rodzaju szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,